Mời thầu cung cấp Máy đếm tiền cho KBNN Nghệ An

Kho bạc Nhà nước Nghệ An mời thầu "Cung cấp Máy đếm tiền cho KBNN Nghệ An".

- Tên bên mời thầu : Kho bạc Nhà nước Nghệ An.

- Tên gói thầu: Cung cấp Máy đếm tiền cho KBNN Nghệ An.

- Nguồn vốn: Kinh phí Quỹ phát triển hoạt động ngành KBNN cấp năm 2015.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 8 giờ Ngày 09 tháng 04 năm 2015 đến trước 14 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính - Quản trị Kho bạc Nhà nước Nghệ An, địa chỉ: đường VI LENIN - Thành Phố Vinh - Tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0383.830659; Fax: 0383 844143.

- Giá bán 01 bộ hồ sơ: 500.000 đồng.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là 14 giờ, ngày 16 tháng 04 năm 2015 tại phòng Hành Chính - Quản trị Kho bạc Nhà nước Nghệ An, địa chỉ Đường VI.Lênin - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An.

(eFinance)