Mời thầu cung cấp thiết bị công nghệ thông tin

Kho bạc Nhà nước Tiền Giang mời thầu cung cấp "Thiết bị công nghệ thông tin".

1. Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Tiền Giang.

2. Tên gói thầu: Thiết bị công nghệ thông tin.

3. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành tại đơn vị năm 2014.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: 8h00” ngày 30/9/2014 đến trước 14h00” ngày 10/10/2014 (trong giờ hành chính).

6. Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính Quản trị - Kho bạc Nhà nước Tiền Giang, số 208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa , phường 01, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang.

Điện thoại: 0733874471 Fax: 0733875205.

7. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 14h00”, ngày 10/10/2014 tại Phòng Hành chính Quản trị - Kho bạc Nhà nước Tiền Giang, số 208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa , phường 01, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang.

(eFinance)