Mời thầu cung cấp thiết bị hạ tầng triển khai 03 dịch vụ công Kho bạc Nhà nước

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính sẽ đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu "Cung cấp thiết bị hạ tầng triển khai 03 dịch vụ công Kho bạc Nhà nước".

- Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị hạ tầng triển khai 03 dịch vụ công Kho bạc Nhà nước.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một túi hồ sơ.

- Thông báo mời thầu: Từ ngày 07/7/2014 trên website đấu thầu, Báo Đấu thầu của Bộ Kế hoạch Đầu tư (03 kỳ liên tiếp), Website Bộ Tài chính.

- Phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 9h ngày 17/7/2014 đến trước 9h ngày 01/8/2014.

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng 215, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng chẵn).

- Nhận hồ sơ dự thầu: Trước 09 giờ ngày 01/8/2014.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời gian đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 01/8/2014.

- Thời gian mở thầu: Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút ngày 01/8/2014 tại Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

- Bảo đảm dự thầu: 494.000.000 VNĐ (Bốn trăm chín mươi tư triệu đồng chẵn). Hình thức bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh của ngân hàng hoặc nộp tiền mặt tại Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)