Mời thầu cung cấp trang phục năm 2014 cho công chức

Kho bạc Nhà nước Đăk Nông sẽ tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu "Cung cấp trang phục năm 2014 cho công chức Kho bạc Nhà nước Đăk Nông".

- Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Đăk Nông.

- Tên gói thầu: Cung cấp trang phục năm 2014 cho công chức Kho bạc Nhà nước Đăk Nông.

- Tên dự án: Cung cấp trang phục năm 2014 cho công chức Kho bạc Nhà nước Đăk Nông.

- Nguồn vốn: Kinh phí chi hoạt động thường xuyên năm 2014.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 8 giờ ngày 07 tháng 7 năm 2014 đến trước 9 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính - Quản trị Kho bạc Nhà nước Đăk Nông, số 86, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông; Điện thoại: 0501 6260068 /Fax: 0501 3543520.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 9 giờ, ngày 14 tháng 7 năm 2014 tại Phòng Hành chính - Quản trị Kho bạc Nhà nước Đăk Nông, số 86, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

(eFinance)