Mời thầu cung cấp trang thiết bị công nghệ thông tin

Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa mời thầu "Cung cấp trang thiết bị công nghệ thông tin".

- Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

- Tên gói thầu: Cung cấp trang thiết bị công nghệ thông tin.

- Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 08 giờ 00 phút, ngày 16/6/2015 đến 10 giờ 00 phút, ngày 23/6/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành HSYC: Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa (Địa chỉ: 40A Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Điện thoại: 0583.590 166; Fax 0583.590 181).

- Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng Việt Nam).

- Địa chỉ nhận HSĐX: Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa (Địa chỉ: 40A Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Điện thoại: 0583.590 166).

- Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 23/6/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng), hình thức bảo đảm bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc nộp tiền mặt hoặc tổ chức tín dụng.

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 10 giờ 15 phút (giờ Việt Nam), ngày 23/6/2015, tại Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa (Địa chỉ: 40A Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Điện thoại: 0583.590 166).

Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)