Mời thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền

Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế mời thầu "Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền".

Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tên gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền ”.

Tên dự án: “Mua sắm tài sản năm 2014 Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí của Tổng cục Thuế cấp năm 2014.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu.

Thời gian phát hành HSYC: Từ 09 giờ 00 ngày 13/10/2014 đến trước 09 giờ 00 ngày 18/10/2014.

Địa điểm phát hành HSYC: Cục Thuế tỉnh TT - Huế; Địa chỉ: Khu quy hoạch An Vân Dương, Tp Huế.

Điện thoại liên hệ: 054-3848526 FAX : 054-3822738.

(Nhà thầu đến nhận hồ sơ mời thầu phải xuất trình giấy giới thiệu và chứng minh thư, cung cấp đủ thông tin cơ bản về nhà thầu: Tên nhà thầu, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, Fax).

Giá bán 1 bộ hồ sơ yêu cầu chào hàng: Phát miễn phí.

Địa điểm nhận Hồ sơ đề xuất: Phòng HCQT - Tài vụ Ấn chỉ - Vp Cục Thuế tỉnh TT - Huế; Địa chỉ: Khu quy hoạch An Vân Dương, Tp Huế.

Thời điểm hết hạn nhận HSĐX: Trước 09 giờ 00 ngày 18/10/2014.

Bảo đảm dự thầu: Miễn thực hiện.

Đồng tiền sử dụng: Việt Nam đồng.

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc 09giờ00 ngày 18/10/2014 tại Hội trường tầng 2, Vp Cục Thuế tỉnh TT - Huế; Địa chỉ: Khu quy hoạch An Vân Dương, Tp Huế.

(eFinance)