Mời thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và tăng áp

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa Thông báo mời thầu "Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và tăng áp".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và tăng áp.

- Tên dự án: Xây dựng Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

- Nguồn vốn: Ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán xây dựng cơ bản của ngành Thuế.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 phút ngày 13 tháng 02 năm 2015 đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 03 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ bán HSMT: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

+ Địa chỉ: Số 05 Pastuer, Phường Xương Huân, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

+ Điện thoại: 058.3824372; Fax: 058.3821918.

- Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

+ Địa chỉ: Số 05 Pastuer, Phường Xương Huân, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

+ Điện thoại: 058.3824372; Fax: 058.3821918.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ dự thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 3 năm 2015 tại Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà.

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 3 năm 2015 tại Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà.

- Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 3 năm 2015 tại Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà.

- Bảo đảm dự thầu: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)