Mời thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn mời thầu "Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy.

- Tên dự án: Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn.

- Nguồn vốn: Ngân sách tập trung và chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 8 giờ, ngày 04 tháng 5 năm 2015 đến trước 8 giờ, ngày 19 tháng 5 năm 2015.

- Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn.

+ Địa chỉ: Số 47, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

+ Điện thoại: 0253775101; Máy fax: 0253.870146.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000,0 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Phòng HC-QT-TV-AC Cục thuế tỉnh Lạng Sơn. Số 47, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Thời điểm đóng thầu: 8giờ 00 phút ngày 19/5/2014.

- Bảo đảm dự thầu: 1,5% của gói thầu.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 8giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 19 tháng 5 năm 2015 tại Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn.Số 47, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)