Mời thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy

Cục Thuế thành phố Đà Nẵng mời thầu "Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy".

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy.

- Tên dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước .

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 8giờ00 ngày 27/3/2015 đến trước 14giờ00 ngày 16/4/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng Hành chính Quản trị Tài vụ Ấn chỉ, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: 08 - Trần Phú - thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 0511.3821228; Fax: 0511.3821463.

- Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Phòng Hành chính Quản trị Tài vụ Ấn chỉ, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: 08 - Trần Phú - thành phố Đà Nẵng.

- Thời điểm đóng thầu: 14giờ00 ngày 16/4/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng Việt Nam, hình thức bảo đảm bằng thư bảo lãnh của ngân hàng).

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14giờ30 ngày 16/4/2015, tại Cục Thuế thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: 08 - Trần Phú - thành phố Đà Nẵng.

Cục Thuế thành phố Đà Nẵng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm như trên.

(eFinance)