Mời thầu cung cấp và lắp đặt máy điều hòa không khí

Cục Thuế Quảng Bình mời thầu Cung cấp và lắp đặt máy điều hòa không khí.

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế Quảng Bình.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy điều hòa không khí.

- Nguồn vốn: Ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian bán HSYC chào hàng: từ 8 giờ 30, ngày 22 tháng 12 năm 2014 đến trước 9 giờ 00, ngày 31 tháng 12 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Cục Thuế Quảng Bình. Địa chỉ: Đường Thống Nhất - Đồng Hới - Quảng Bình.

Điện thoại: 0523.821.142; Fax: 0523.844.281.

- Giá bán 1 bộ HSYC: 500.000 đồng.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 9 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 31 tháng 12 năm 2014, tại Cục Thuế Quảng Bình. Địa chỉ: Đường Thống Nhất - Đồng Hới - Quảng Bình.

(eFinance)