Mời thầu cung cấp và lắp đặt máy phát điện năm 2014

Cục Thuế Quảng Bình tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu "Cung cấp và lắp đặt máy phát điện năm 2014".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế Quảng Bình.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện năm 2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian bán HSYC: từ 09 giờ, ngày 15 tháng 08 năm 2014  đến 9 giờ, ngày 20 tháng 08 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Giá bán mỗi bộ HSYC: 500.000 đồng.

- Địa điểm bán HSYC: Đường Thống Nhất Phường Đức Ninh Đông TP.Đồng Hới tỉnh Quảng Bình.

- Hạn cuối nhận HSĐX: Chậm nhất là trước 9 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2012. Tại Phòng HCQT-TV-AC Cục Thuế tỉnh Quảng Bình, số 18A đường Quang trung  - TP Đồng Hới tỉnh Quảng Bình. 

Cục Thuế tỉnh Quảng Bình kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)