Mời thầu cung cấp và lắp đặt thang máy

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mời thầu Gói thầu số 03: Cung cấp và lắp đặt thang máy.

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Địa chỉ: Số 31 đường 3/2, phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Điện thoại: 0643. 582.800; Fax: 0643.852.698.

- Mã số thuế: 3500330925.

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 03 - Cung cấp và lắp đặt thang máy.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thang máy.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Phù hợp với tiến độ thi công toàn công trình. Dự kiến 06 tháng (không kể ngày nghỉ và ngày lễ).

2. Tên dự án: Xây dựng Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ, ngày 03 tháng 3 năm 2016 đến trước 09 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 3 năm 2016. (Trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Địa chỉ: Số 31 đường 3/2, phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Điện thoại: 0643.582.800.

8. Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng /bộ. (Hai triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng) bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hợp pháp tại Việt Nam.

10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 3 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ, ngày 14 tháng 3 năm 2016.

(eFinance)