Mời thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị nội thất văn phòng

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam mời thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị nội thất văn phòng".

1/ Tên bên mời chào hàng cạnh tranh: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam.

    - Địa chỉ: số 594, Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

    - Điện thoại: 0510.3812291.                                         

    - Fax : 0510.3813145.

2/ Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị nội thất văn phòng.

3/ Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế Thành phố Hội An.

4/ Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2014.

5/ Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

6/ Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 8h00 ngày 20 tháng 10 năm 2014 đến trước 9h00 ngày 27 tháng 10 năm 2014 (trong giờ hành chính).

7/ Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu:

    - Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam.

    - Địa chỉ: số 594, Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

    - Điện thoại : 0510.3812291.

    - Fax : 0510.3813145.

    - Giá bán 01 bộ hồ sơ yêu cầu là  500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).

8/ Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất trước 9h00 ngày 27 tháng 10 năm 2014 tại địa điểm nêu trên.

(eFinance)