Mời thầu cung cấp và lắp đặt trang thiết bị nội thất

Cục thuế tỉnh Lâm Đồng mời thầu "Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị nội thất".

1. Tên bên mời thầu: Cục thuế tỉnh Lâm Đồng.

2. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị nội thất.

3. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục thuế thành phố Đà lạt, tỉnh Lâm Đồng.

4. Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh tóan XDCB của ngành Thuế.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước với phương thức 01 giai đoạn 1 túi hồ sơ.

6. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 8giờ00 ngày 21/4/2015 đến trước 14 giờ 00 ngày 04/5/2015 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục thuế tỉnh Lâm Đồng, số 01 đường Trần Phú TP. Đà Lạt - Lâm Đồng, Điện thoại: 063.3822090, Fax 063.3822199.

8. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ/bộ (Bằng chữ: Một triệu đồng).

9. Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, số 01 đường Trần Phú TP. Đà Lạt - Lâm Đồng, Điện thoại: 063.3822090, Fax 063.3822199.

10. Thời điểm đóng thầu: 14giờ 00 (giờ Việt Nam) ngày 04/5/2015.

11. Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng chẳn), có thể nộp bằng tiền mặt hoặc thư bảo đảm của Ngân hàng và phải được gửi đến Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục thuế tỉnh Lâm Đồng, số 01 - Trần Phú - TP. Đà Lạt, điện thoại: 063.3822090, Fax 063.3822199 chậm nhất là trước 14 giờ 00 ngày 04/5/2015 (trong giờ hành chính).

12. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 04/5/2015 tại Cục thuế tỉnh Lâm Đồng, số 01 - Trần Phú - TP. Đà Lạt, điện thoại: 063.3822090, Fax 063.3822199.

Cục thuế tỉnh Lâm Đồng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)