Mời thầu cung cấp văn phòng phẩm năm 2014

Cục Hải quan tỉnh An Giang mời thầu "Cung cấp văn phòng phẩm năm 2014".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh An Giang.

- Tên gói thầu: Cung cấp văn phòng phẩm năm 2014 cho Cục Hải quan tỉnh An Giang.

- Tên dự án: Cung cấp văn phòng phẩm năm 2014 cho Cục Hải quan tỉnh An Giang.

- Nguồn vốn: Kinh phí hoạt động của Cục Hải quan tỉnh An Giang năm 2014.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, 01 gói thầu, đấu thầu 01 túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 18 tháng 10 năm 2014 đến ngày 24 tháng 10 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Số 30 Phan Đình Phùng, phường B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Điện thoại: 0763 869670 Fax: 0763 867055.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 09 giờ, ngày 24 tháng 10 năm 2014 tại phòng Tài vụ - Quản trị, Cục Hải quan tỉnh An Giang, địa chỉ: Số 30 Phan Đình Phùng, phường B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

(eFinance)