Mời thầu đào tạo chuyên sâu về công nghệ lập trình Java

Trường Nghiệp vụ Kho bạc mời thầu "Đào tạo chuyên sâu về công nghệ lập trình Java".

1. Tên bên mời thầu: Trường Nghiệp vụ Kho bạc.

2. Tên gói thầu: “Đào tạo chuyên sâu về công nghệ lập trình Java”.

3. Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của Kho bạc Nhà nước giao cho Trường Nghiệp vụ Kho bạc thực hiện.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 8h30’ ngày 15/12/2015 đến trước 10h00’ ngày 05/01/2016 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: P1301, Trường Nghiệp vụ Kho bạc - Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04.62764300 (88315-88127); Fax: 04.62764388.

7. Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 01 bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh được bán cho các nhà thầu với giá: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

8. Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: P1301 - tầng 13 - Trường Nghiệp vụ Kho bạc - Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

9. Thời điểm đóng thầu: 10h00’ ngày 05/01/2016.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 10h30’ (giờ Việt Nam) ngày 05/01/2016, tại phòng họp 1303, tầng 13 - Trường Nghiệp vụ Kho bạc - Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

(eFinance)