Mời thầu đào tạo kiến trúc nghiệp vụ

Trường Nghiệp vụ Kho bạc - Kho bạc Nhà nước mời thầu "Đào tạo Kiến trúc nghiệp vụ (Business Architecture) và Đào tạo Kiến trúc thông tin (Information Architecture)".

1. Tên bên mời thầu: Trường Nghiệp vụ Kho bạc - Kho bạc Nhà nước.

2. Địa chỉ: số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

3. Điện thoại: 04.6276.4300 (88315-88127); Fax: 04.62764388.

4. Tên gói thầu: “Đào tạo Kiến trúc nghiệp vụ (Business Architecture) và Đào tạo Kiến trúc thông tin (Information Architecture)”.

Nội dung thông báo mời thầu (nội dung sẽ được đăng tải):

1. Tên bên mời thầu: Trường Nghiệp vụ Kho bạc.

2. Tên gói thầu: “Đào tạo Kiến trúc nghiệp vụ (Business Architecture) và Đào tạo Kiến trúc thông tin (Information Architecture)”.

3. Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của Kho bạc Nhà nước giao cho Trường Nghiệp vụ Kho bạc thực hiện.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 8h30’ ngày 15/12/2015 đến trước 9h00’ ngày 05/01/2016 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: P1301, Trường Nghiệp vụ Kho bạc - Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04.62764300 (88315-88127); Fax: 04.62764388.

7. Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 01 bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh được bán cho các nhà thầu với giá: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

8. Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: P1301 - tầng 13 - Trường Nghiệp vụ Kho bạc - Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

9. Thời điểm đóng thầu: 9h00’ ngày 05/01/2016.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09h30’ (giờ Việt Nam) ngày 05/01/2016, tại phòng họp 1303, tầng 13 - Trường Nghiệp vụ Kho bạc - Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

(eFinance)