Mời thầu đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận 1

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh mời thầu "Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận 1 thành phố Hồ Chí Minh".

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên gói thầu: Xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ.

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận 1 thành phố Hồ Chí Minh.

- Nguồn vốn: ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000đ (Hai triệu đồng chẵn).

- Bảo đảm dự thầu: 2.400.000.000đ (Hai tỉ, bốn trăm triệu đồng chẵn).

- Thời gian phát hành HSMT: Từ 08h00’ ngày 20/3/2015 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 09/4/2015 vào các ngày làm việc trong tuần (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành HSMT: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Quản trị Tài vụ - phòng 12C), số 140 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TP.HCM; ĐT: 08.39305942; Fax: 08.39304641.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ dự thầu: Chậm nhất là 09 giờ 00 phút ngày 09/4/2015 tại Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Quản trị Tài vụ - phòng 12C), số 140 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

(eFinance)