Mời thầu Dịch vụ bảo dưỡng máy in A3, A4

(eFinance Online) - Cục Thuế thành phố Cần Thơ mời thầu Dịch vụ bảo dưỡng máy in A3, A4.

Tên bên mời thầu: Cục Thuế thành phố Cần Thơ.

Địa chỉ: Số 379 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại/fax/email:0710 3820732, fax 07103 823915.

Đề nghị Bộ Tài chính đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ bảo dưỡng máy in A3, A4.

- Nội dung chính của gói thầu: Dịch vụ bảo dưỡng máy in A3, A4 cho các đơn vị trực thuộc Cục Thuế TP Cần Thơ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Dịch vụ bảo dưỡng máy in A3, A4 năm 2016.

3. Nguồn vốn: Chi ừng dụng CNTT năm 2016.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian phát hành HSYC:

- Từ 07 giờ 00, ngày 22 tháng 6 năm 2016.

- Đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2016.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Cục Thuế thành phố Cần Thơ. (Phòng Hành chính - Quản trị -Tài vụ - Ấn chỉ).

Địa chỉ: Số 379 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 4.672.050 đồng (Bốn triệu sáu trăm bảy mươi hai ngàn không trăm năm mươi đồng).

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Tiền mặt hoặc Thư bảo lãnh của Ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2016.

(eFinance)