Mời thầu dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính mời thầu "Dịch vụ Chỉnh lý tài liệu lưu trữ".

1. Tên Bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

2. Tên gói thầu: Dịch vụ Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Cục Tin học và Thống kê tài chính.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức đấu thầu: Chào hành cạnh tranh.

5. Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian và địa điểm thực hiện các công việc đấu thầu:

- Thời gian phát hành HSYC: Từ 09 giờ 00 phút ngày 29 tháng 10 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 11 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành HSYC: phòng 215 trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (số điện thoại: 04 2220 2828 ext: 2052).

- Giá 1 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Thời gian tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là 09 giờ 00 phút ngày 09 tháng 11 năm 2015, tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 09 tháng 11 năm 2015.

- Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút ngày 09 tháng 11 năm 2015.

- Địa điểm mở thầu: Phòng họp tại trụ sở Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

7. Bảo đảm dự thầu: 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng).

- Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

(eFinance)