Mời thầu Dịch vụ chống sét lan truyền

(eFinance Online) - Cục Thuế thành phố Cần Thơ mời thầu Dịch vụ chống sét lan truyền.

Tên bên mời thầu: Cục Thuế thành phố Cần Thơ.

Địa chỉ: Số 379 Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại/fax/email: (84-710) 3820732; Fax: (84-710) 3823915.

Đề nghị Bộ Tài chính đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ chống sét lan truyền.

- Nội dung chính của gói thầu: Lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền cho 05 Chi cục Thuế.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.

2. Tên dự án: Dịch vụ chống sét lan truyền.

3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 07 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 6 năm 2016 đến trước 10 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Cục Thuế thành phố Cần Thơ Số 379 Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Điện thoại: (84-710) 3820732 - 3823915; Fax: (84-710) 3823915.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng/bộ (Một triệu đồng một bộ hồ sơ yêu cầu).

9. Bảo đảm dự thầu: 9.000.000 đồng (VNĐ) (Chín triệu đồng), hình thức bảo đảm là: Chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tiền mặt.

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2016.

(eFinance)