Mời thầu Dịch vụ đánh giá an ninh mạng định kỳ tại KBNN Quảng Ninh

(eFinance Online) - Cục Công nghệ Thông tin - Kho bạc Nhà nước mời thầu Dịch vụ đánh giá an ninh mạng định kỳ tại KBNN Quảng Ninh trong 03 năm

Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ Thông tin - Kho bạc Nhà nước.

Địa chỉ: 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại/fax/email: Điện thoại 04 62764300 (88219); Fax 04 62764364.

Email: V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

Mã số thuế: 0104606645.

Đề nghị Website Bộ Tài chính, Cổng thông tin điện tử KBNN đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: “Dịch vụ đánh giá an ninh mạng định kỳ tại KBNN Quảng Ninh trong 03 năm”.

- Nội dung chính của gói thầu: 

Cung cấp Dịch vụ đánh giá an ninh mạng tại KBNN Quảng Ninh trong 03 năm (mỗi năm thực hiện đánh giá một lần) cho các hệ thống CNTT, cụ thể là:

- Đánh giá việc thực hiện và nhận thức của người sử dụng về vấn đề an toàn thông tin.

- Đánh giá an ninh vật lý.

- Đánh giá Thiết bị tường lửa Firewall.

- Đánh giá Thiết bị kiểm soát virus tầng mạng.

- Đánh giá Thiết bị định tuyến Router.

- Đánh giá Thiết bị chuyển mạch Switch.

- Đánh giá an ninh hệ thống mạng không dây.

- Đánh giá hệ thống phòng chống mã độc Anti-Virus.

- Đánh giá an ninh trên máy chủ.

- Đánh giá an ninh trên máy trạm.

- Đánh giá việc thiết lập mật khẩu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 850 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): “Dịch vụ đánh giá an ninh mạng định kỳ tại KBNN Quảng Ninh trong 03 năm”.

3. Nguồn vốn: Quỹ Phát triển hoạt động ngành.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00 ngày 28 tháng 6 năm 2016 đến trước 9 giờ 00, ngày 08 tháng 7 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 04 62764300 (88219); Fax: 04 62764364; Email V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 14.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.

10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 8 tháng 7 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 15, ngày 8 tháng 7 năm 2016.

(eFinance)