Mời thầu dịch vụ hỗ trợ ứng dụng ngành Tài chính

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính mời thầu Dịch vụ hỗ trợ ứng dụng ngành Tài chính.

1. Tên Bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

2. Tên gói thầu: Dịch vụ hỗ trợ ứng dụng ngành Tài chính.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian và địa điểm thực hiện các công việc đấu thầu:

- Thời gian bán HSMT: Từ 09 giờ 00 phút ngày 28 tháng 10 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 11 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: phòng 215 trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (số điện thoại 0422202828 ext: 2042).

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

- Địa chỉ nhận HSDT: Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 10 tháng 11 năm 2015.

7. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng); Hình thức bảo đảm: bảo lãnh của ngân hàng hoặc đặt cọc bằng Séc.

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 11 năm 2015, tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)