Mời thầu dịch vụ quản trị, hỗ trợ vận hành, đào tạo chuyển giao hệ thống trao đổi thông tin thu nộp thuế

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính mời thầu dịch vụ quản trị, hỗ trợ vận hành, đào tạo chuyển giao hệ thống trao đổi thông tin thu nộp thuế...

- Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu: Dịch vụ quản trị, hỗ trợ vận hành, đào tạo chuyển giao hệ thống Trao đổi thông tin thu nộp thuế giữa cơ quan Thuế - Kho bạc Nhà nước - Hải quan -Tài chính.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 09 giờ ngày 14/8/2014 đến trước 09 giờ ngày 04/9/2014.

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng 215, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (địa chỉ cụ thể sẽ thông báo sau).

- Thời gian đóng thầu: 09 giờ ngày 04/9/2014.

- Thời gian mở thầu: Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút ngày 04/9/2014 tại trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Bảo đảm dự thầu: 145.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi lăm triệu đồng). Hình thức bảo đảm dự thầu: Bảo đảm của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng.

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)