Mời thầu dịch vụ tổ chức Hội nghị tập huấn

Ban Quản lý dự án Nâng cấp trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước mời thầu "Dịch vụ tổ chức Hội nghị tập huấn".

- Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Nâng cấp trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước. Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội. ĐT liên hệ: 04.22202828 (máy lẻ 5153); Fax: 04.22208094.

1. Tên gói thầu: Dịch vụ tổ chức Hội nghị tập huấn khai thác, sử dụng các dịch vụ trên Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước.

2. Tên dự án: Nâng cấp Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước.

3. Nguồn vốn: Vốn viện trợ không hoàn lại của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia.

4. Giá gói thầu: 1.034.600.000 đồng (một tỷ, không trăm ba mươi tư triệu, sáu trăm ngàn đồng).

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu một túi hồ sơ.

7. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu thầu:

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: Từ ngày 06/4/2015 đến ngày 08/4/2015 (trong giờ hành chính).

- Thời gian nhận hồ sơ dự thầu: Từ 08 giờ đến trước 09 giờ ngày 16/4/2015.

- Đóng thầu: 09 giờ ngày 16/4/2015.

- Mở thầu: 09h30 phút ngày 16/4/2015.

- Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

8. Hình thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 ngày, từ ngày 22 - 24/4/2015.

10. Địa điểm thực hiện hợp đồng: Thành phố Hà Nội.

(eFinance)