Mời thầu hệ thống âm thanh

Kho bạc Nhà nước Tiền Giang mời thầu Hệ thống âm thanh.

1. Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Tiền Giang.

2. Tên gói thầu: Hệ thống âm thanh.

3. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành tại đơn vị năm 2015.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: 10h00” ngày 07/5/2015 đến trước 10h00” ngày 14/5/2015 (trong giờ hành chính).

6. Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính Quản trị - Kho bạc Nhà nước Tiền Giang, số 208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 01, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang.

Điện thoại: 0733874471; Fax: 0733875205.

7. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 10h00”, ngày 14/5/2015 tại Phòng Hành chính Quản trị - Kho bạc Nhà nước Tiền Giang, số 208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 01, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang.

(eFinance)