Mời thầu Hệ thống thiết bị chống trộm kho ấn chỉ

Cục Thuế tỉnh Bình Thuận mời thầu "Hệ thống thiết bị chống trộm kho ấn chỉ".

- Tên bên mời: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

- Tên gói thầu: Hệ thống thiết bị chống trộm kho ấn chỉ.

- Tên dự án: Mua sắm tài sản năm 2015.

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí thuộc dự toán mua sắm năm 2015.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước. 

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ ngày 23/7/2015 đến trước 10giờ00phút, ngày 30/7/2015 (trong giờ hành chính).

- Giá bán 01 bộ hồ sơ mời chào hàng: 300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng).

- Địa chỉ phát hành: Phòng HCQT-TV-AC Cục Thuế tỉnh Bình Thuận; đại lộ Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (lầu 1). Điện thoại: (062) 3822.486; Fax: (062) 3822.686.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước: 10giờ00phút, ngày 30/7/2015.

- Bảo đảm dự thầu: Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng), hình thức bảo đảm dự thầu là chứng thư bảo lãnh của ngân hàng và phải được gởi đến Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, đại lộ Tôn Đức Thắng-phưởng Xuân An-Tp Phan Thiết- tỉnh Bình Thuận chậm nhất là trước 10giờ00phút (giờ Việt Nam) ngày 30/7/2013 theo thời điểm đóng thầu.

(eFinance)