Mời thầu In ấn chỉ thuế năm 2016

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng mời thầu "In ấn chỉ thuế năm 2016".

Tên bên mời thầu: Cục thuế tỉnh Lâm Đồng.

Địa chỉ: 01 Trần Phú, phường 3, Tp.Đà Lạt, Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.3822090; Fax: 063.3822199.

Mã số thuế: 5800199577.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: In ấn chỉ thuế năm 2016.

- Giá gói thầu: 392.871.000 đồng.

- Nội dung chính của gói thầu: In ấn chỉ thuế năm 2016.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

2. Nguồn vốn: ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 8 giờ 00 ngày 19 tháng 01 năm 2016 đến 14 giờ 00 ngày 26 tháng 01 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: phòng HCQT-TV-AC - Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng.

Địa chỉ: 01 Trần Phú, phường 3, Tp.Đà Lạt, Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.3822090; Fax: 063.3822199.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 4.000.000 đồng. (Bằng chữ: Bốn triệu đồng chẵn).

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 26 tháng 01 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 01 năm 2016.

(eFinance)