Mời thầu In lịch và các ấn phẩm Kho bạc Nhà nước năm 2016

Kho bạc Nhà nước mời thầu In lịch và các ấn phẩm Kho bạc Nhà nước năm 2016.

1. Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước.

2. Tên gói thầu: In lịch và các ấn phẩm Kho bạc Nhà nước năm 2016.

3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí thường xuyên và nguồn quỹ khen thưởng phúc lợi của Kho bạc Nhà nước năm 2015.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: từ 8 giờ 00 phút ngày 26/6/2015 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 28/7/2015 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: phòng Quản lý tài sản, Vụ Tài vụ Quản trị - Kho bạc Nhà nước - 32 Cát Linh - Hà Nội. Điện thoại: 04.62764300 (88153 - 88068); Fax: 04.62764367.

7. Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng/bộ (Một triệu đồng chẵn).

8. Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Hội trường tầng 5 - Kho bạc Nhà nước - 32 Cát Linh - Hà Nội.

9. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 28/7/2015.

10. Bảo đảm dự thầu: do Ngân hàng hoạt động tại Việt Nam cấp:

+ Giá trị bảo đảm dự thầu số tiền: 30.000.000 đồng.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai tại Hội trường tầng 5 Kho bạc Nhà nước vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 28/7/2015.

Kho bạc Nhà nước kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

(eFinance)