Mời thầu lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền máy chủ và đường điện

Kho bạc Nhà nước Tây Ninh mời thầu "Lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền máy chủ và đường điện".

1. Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Tây Ninh.

2. Tên gói thầu: “Lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền máy chủ và đường điện Kho Bạc Nhà Nước Bến Cầu, Dương Minh Châu, Hòa Thành”.

3. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành của Kho bạc Nhà nước Tây Ninh năm 2014.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: từ 9h00 ngày 26/08/2014 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 03/9/2014 ( Kể cả ngày T7,CN).

6. Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: phòng Hành chính Quản trị Kho bạc Nhà nước Tây Ninh 437 đường 30/4 Phường 1 Thành phố Tây Ninh - Tây Ninh. Điện thoại: 066.3821243 Fax: 066.3810797.

7. Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời thầu: 500.000 đồng/bộ (Năm trăm ngàn đồng chẵn).

8. Địa chỉ nhận Hồ sơ đề xuất: phòng Hành chính Quản trị KBNN Tây Ninh 437 đường 30/4 Phường 1 Thành phố Tây Ninh - Tây Ninh.

9. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 03/09/2014.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 03 tháng 09 năm 2014 tại Phòng Hành Chính - Quản trị Kho bạc Nhà nước Tây Ninh.

Kho bạc Nhà nước Tây Ninh kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu nêu trên.

(eFinance)