Mời thầu lắp đặt máy phát điện 250 KVA cho Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Cục Thuế tỉnh Cà Mau có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu “Nhà đặt máy và vật tư lắp đặt máy phát điện 250 KVA cho Cục Thuế tỉnh Cà Mau”.

1. Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

2. Tên gói thầu: Nhà đặt máy và vật tư lắp đặt máy phát điện 250 KVA cho Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

3. Tên dự án: Nhà đặt máy và vật tư lắp đặt máy phát điện 250 KVA.

4. Nguồn vốn: Ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB do Tổng cục Thuế cấp.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

6. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 8 giờ 00”, ngày 22/01/2015 đến trước 9 giờ 00” ngày 03/02/2015 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Cục Thuế tỉnh Cà Mau, số 01 An Dương Vương Phường 7, thành phố Cà Mau. Điện thoại số 0780.6251888; Fax: 0780.6251889.

8. Địa điểm nhận HSĐX: Cục Thuế tỉnh Cà Mau, số 01 An Dương Vương Phường 7, thành phố Cà Mau.

9. Hạn cuối tiếp nhận HSĐX: Chậm nhất là trước 9 giờ 00” ngày 03/02/2015.

(eFinance)