Mời thầu mái che khu vực soi chiếu

Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng mời thầu "Mái che khu vực soi chiếu".

1.Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng.

2.Tên gói thầu: Mái che khu vực soi chiếu.

3. Tên dự án: Địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung khu vực Cảng Tiên Sa.

4. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

5. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

6. Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00, ngày 13 tháng 12 năm 2015 đến 08 giờ 00 ngày 23 tháng 12 năm 2015.

7. Địa điểm bán HSMT: Số 250, đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Số ĐT/ FAX: (0511) 3823 761 / 3823 328.

8. Giá bán 1 bộ HSMT:

+ Gói thầu số 1: 1.500.000 (một triệu năm trăm nghìn) đồng/bộ.

9. Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Tài Vụ-Quản trị Cục Hải Quan thành phố Đà Nẵng Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

10. Thời điểm đóng thầu:

+ Gói thầu số 1: Đóng thầu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 23 tháng 12 năm 2015 (giờ Việt Nam).

11.  Bảo đảm dự thầu:

+ Trị giá bảo đảm gói thầu số 1 là: 40.000.000 (Bốn mươi triệu đồng chẵn).

- Bảo đảm dự thầu: Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh hợp lệ và phải được gửi đến Phòng Tài vụ - Quản trị Cục Hải Quan TP Đà Nẵng, số 250 đường Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, trước thời gian đóng thầu vào lúc 08 giờ 00 ngày 16/10/2014.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 23/12/2015 tại Cục Hải Quan thành phố Đà Nẵng.

- Bên mời thầu Cục Hải Quan TP Đà Nẵng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)