Mời thầu mua 253,9 tấn gạo, nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng mời thầu "Mua 253,9 tấn gạo, nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang".

+ Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

+ Tên gói thầu: Mua 253,9 tấn gạo, nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng.

+ Tên dự án: thực hiện chính sách an sinh xã hội.

+ Nguồn vốn: Vốn thành phố Đà Nẵng.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

+ Thời gian bán HSMT: từ 10 giờ, ngày 26/01/2015 đến trước 9 giờ ngày 30/01/2015 (Trong giờ hành chính).

+ Địa điểm bán HSMT: Tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng, số 07 Xuân Đán 1 - Quận Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng.

+ Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).

+ Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng, số 07 Xuân Đán 1 - Quận Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng.

+ Thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 30/01/2015.

+ Bảo đảm dự thầu: 23.328.000 đồng (Hai mươi ba triệu tám trăm ngàn đồng).

+ Hình thức đảm bảo: Bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc bảo lãnh của ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 10 giờ (giờ Việt Nam) ngày 30/01/2015, tại Tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng, số 07 Xuân Đán 1 - Quận Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)