Mời thầu mua bảo hành mở rộng 3 năm cho thiết bị và cập nhật phần mềm ATBM

Kho bạc Nhà nước - Cục Công nghệ thông tin thông báo mời thầu "Mua bảo hành mở rộng 3 năm cho thiết bị và cập nhật phần mềm ATBM trang bị năm 2011".

- Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

- Tên gói thầu: Mua bảo hành mở rộng 3 năm cho thiết bị và cập nhật phần mềm ATBM trang bị năm 2011.

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00 phút, ngày 12/02/2015 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 18/3/2015.

- Địa điểm bán HSMT: Phòng số 707, Trụ sở Kho bạc Nhà nước (Phòng Quản lý dự án - Cục Công nghệ thông tin). Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại số: 04 6276 4381 Số fax: 04 6276 4364.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/01 bộ.

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng số 509, Trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 18/3/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 238.740.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tám triệu bảy trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn). Hình thức bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh qua ngân hàng.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 15 phút (giờ Việt Nam) ngày 18/3/2015, tại Phòng họp tầng 5, Trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

(eFinance)