Mời thầu mua gạo dự trữ quốc gia năm 2016

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc mời thầu "Mua gạo dự trữ quốc gia năm 2016".

- Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc.

- Tên gói thầu:

+ Phần thầu số 01: Số lượng 800 tấn (nhập tại kho Chi cục DTNN Hải An, TP Hải Phòng).

+ Phần thầu số 02: Số lượng 800 tấn (nhập tại kho Chi cục DTNN Hải An, TP Hải Phòng).

+ Phần thầu số 03: Số lượng 700 tấn (nhập tại kho Chi cục DTNN An Dương, TP Hải Phòng).

+ Phần thầu số 04: Số lượng 900 tấn (nhập tại kho Chi cục DTNN An Dương,TP Hải Phòng).

+ Phần thầu số 05: Số lượng 600 tấn (nhập tại kho Chi cục DTNN Kiến An, TP Hải Phòng).

+ Phần thầu số 06: Số lượng 600 tấn (nhập tại kho Chi cục DTNN Kiến An, TP Hải Phòng).

+ Phần thầu số 07: Số lượng 600 tấn (nhập tại kho Chi cục DTNN Kiến An, TP Hải Phòng).

+ Phần thầu số 08: Số lượng 600 tấn (nhập tại kho Chi cục DTNN Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

+ Phần thầu số 09: Số lượng 600 tấn (nhập tại kho Chi cục DTNN Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

+ Phần thầu số 10: Số lượng 600 tấn (nhập tại kho Chi cục DTNN Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

+ Phần thầu số 11: Số lượng 900 tấn (nhập tại kho Chi cục DTNN Vĩnh Tiên,TP Hải Phòng).

+ Phần thầu số 12: Số lượng 700 tấn (nhập tại kho Chi cục DTNN Vĩnh Tiên, TP Hải Phòng).

+ Phần thầu số 13: Số lượng 800 tấn (nhập tại kho Chi cục DTNN Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh).

+ Phần thầu số 14: Số lượng 800 tấn (nhập tại kho Chi cục DTNN Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh). 

- Tên dự án: Mua gạo dự trữ quốc gia năm 2016.

- Nguồn vốn: Sử dụng vốn Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 2 năm 2016 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 18 tháng 3 năm 2016 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc, số 19 đường Mạc Đăng Doanh, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng; Điện thoại: 0313 822 720; Fax: 0313 747 179.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000/bộ HSMT/01 gói thầu (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Bộ phận văn thư Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 18 tháng 3 năm 2016.

- Bảo đảm dự thầu: Quy định cụ thể trong Hồ sơ mời thầu.

- Thời điểm mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật: 10 giờ 00 phút ngày 18 tháng 3 năm 2016.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)