Mời thầu mua màng PVC phục vụ bảo quản năm 2015

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá mời thầu "Mua màng PVC phục vụ bảo quản năm 2015".

- Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá.

- Tên dự án: Chỉ tiêu kế hoạch nhà nước.

- Tên gói thầu: Mua màng PVC phục vụ bảo quản năm 2015.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ ngày 18/3/2015 đến trước 9h30 ngày 26/3/2015.

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 9h30 ngày 26/3/2015.

- Giá bán một bộ Hồ sơ yêu cầu: 1.000.000 đồng/bộ (Một triệu đồng một bộ hồ sơ).

- Bảo đảm dự thầu: 8.980.000 đồng (Tám triệu, chín trăm tám mươi ngàn đồng).

- Địa chỉ phát hành HSYC và nhận HSĐX: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá. Địa chỉ: Số 572, Đường Nguyễn Trãi, Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hóa.

(eFinance)