Mời thầu mua sắm 03 Máy Photocoppy

Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng mời thầu "Mua sắm 03 Máy Photocoppy".

- Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng.

- Tên gói thầu: Mua sắm 03 Máy Photocoppy tại Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng.

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành của Kho bạc Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 15/9/2014 đến ngày 19/9/2014 (trong giờ hành chính).

- Giá bán 01 bộ hồ sơ yêu cầu: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

- Địa chỉ phát hành: Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng; Số 01 đường Trương Công Định, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; Số điện thoại: 079 3 613646, Fax: 079 3 822105.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 17 giờ, ngày 19/9/2014, tại Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng; Địa chỉ: Số 01, đường Trương Công Định, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (trong giờ hành chính).

- Thời điểm mở hồ sơ đề xuất: HSĐX sẽ được mở công khai vào lúc 17 giờ 00 phút, ngày 19/9/2014 tại: Phòng họp Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng; Địa chỉ: Số 01, đường Trương Công Định, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

(eFinance)