Mời thầu mua sắm 06 máy vi tính để bàn, 01 máy chủ, 05 máy in

Cơ quan đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại Tp.HCM mời thầu mua sắm 06 máy vi tính để bàn, 01 máy chủ, 05 máy in.

- Tên Bên mời thầu: Cơ quan đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại Tp.HCM.

- Tên gói thầu: mua sắm 06 máy vi tính để bàn, 01 máy chủ, 05 máy in.

- Tên dự án: mua sắm 06 máy vi tính để bàn, 01 máy chủ, 05 máy in của Cơ quan đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại Tp.HCM.

- Nguồn vốn: Nguồn hiện đại hóa cơ sở vật chất năm 2015 của Cơ quan đại diện UBCKNN tại Tp.HCM.

- Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: bắt đầu từ 10 giờ ngày 23 tháng 4 năm 2015 đến 15 giờ 30 ngày 6 tháng 5 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính - Tổng hợp Cơ quan đại diện UBCKNN tại Tp.HCM, số 123 Trần Quốc Thảo - Phường 7 - Quận 3 - Tp.HCM; điện thoại: 08-39326601, Fax 08-39326652.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 15 giờ 30, ngày 06 tháng 5 năm 2015 tại Phòng Hành chính - Tổng hợp Cơ quan đại diện UBCKNN tại Tp.HCM, số 123 Trần Quốc Thảo - Phường 7 - Quận 3 - Tp.HCM.

(eFinance)