Mời thầu mua sắm bàn ghế Chi cục Thuế thành phố Hạ Long

Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh mời thầu "Mua sắm bàn ghế Chi cục Thuế thành phố Hạ Long".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.

- Tên gói thầu: “Mua sắm bàn ghế Chi cục Thuế thành phố Hạ Long”.

- Tên dự án: Mua sắm tài sản, thiết bị làm việc phục vụ công tác chuyên môn.

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 01 tháng 10 năm 2014 đến ngày 08/10/2014 (trong giờ hành chính) .

- Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính- Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh; số điện thoại: 0333.829.200; fax: 0333.825.074.

- Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất trước 08 giờ 00’, ngày 08 tháng 10 năm 2014 tại Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.

(eFinance)