Mời thầu Mua sắm các thiết bị văn phòng

Cục Hải quan tỉnh Long An mời thầu "Mua sắm các thiết bị văn phòng".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Long An.

- Tên gói thầu: Mua sắm các thiết bị văn phòng.

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí quản lý hành chính được Tổng cục Hải quan cấp năm 2015 và nguồn kinh phí CBL, GLTM được trích để lại đơn vị.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh, trong nước, 1 túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ ngày 29  tháng 7 năm 2015 đến trước 14 giờ 00 ngày 05 tháng 8 năm 2015.

- Địa chỉ phát hành: tại Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Long An, Số 398 Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại/fax: 072.3525807 / 072. 3829888.

- Giá bán 01 (một) bộ HSYC là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

- Bảo lãnh dự thầu:

+ Số tiền: 5.550.000 đồng (Năm triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng).

+ Đồng tiền sử dụng: Đồng Việt Nam.

+ Hình thức bảo đảm: chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng (hoặc Tổ chức Tín dụng) hoặc bằng tiền mặt và phải được gửi đến Chủ đầu tư trước thời điểm đóng thầu.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 14 giờ 00, ngày 05 tháng 8 năm 2015, tại Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Long An (Số 398 Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

(eFinance)