Mời thầu mua sắm các thiết bị văn phòng

Cục Hải quan tỉnh Long An mời thầu "Mua sắm các thiết bị văn phòng".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Long An.

- Tên gói thầu: Mua sắm các thiết bị văn phòng.

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí quản lý hành chính được Tổng cục Hải quan cấp năm 2015 và nguồn kinh phí CBL, GLTM được trích để lại đơn vị.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh, trong nước, 1 túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ ngày 29  tháng 7 năm 2015 đến trước 14 giờ 00 ngày 05 tháng 8 năm 2015.

- Địa chỉ phát hành: tại Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Long An, Số 398 Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại/fax: 072.3525807/ 072. 3829888.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 14 giờ 00, ngày 05 tháng 8 năm 2015, tại Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Long An, số 398, Quốc lộ 1, phường 4, Thành phố Tân an, tỉnh Long An.

- Giá bán 01 (một) bộ HSYC là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

- Bảo lãnh dự thầu:

+ Số tiền: 5.550.000 đồng (Năm triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng).

+ Đồng tiền sử dụng: Đồng Việt Nam.

+ Hình thức bảo đảm: chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng (hoặc Tổ chức Tín dụng) hoặc bằng tiền mặt và phải được gửi đến Chủ đầu tư trước thời điểm đóng thầu.

Thông tin trên đã được đăng tải trên báo số 138 ngày 24/7/2015.

Nay gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất: trước 14 giờ 00 ngày 14/8/2015.

- Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 00 ngày 14/8/2015, tại Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Long An (Số 398 Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

- Bảo đảm dự thầu được gia hạn tương ứng với thời điểm đóng thầu, theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.

(eFinance)