Mời thầu mua sắm giá kê đa năng

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh mời thầu "Mua sắm giá kê đa năng".

- Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh.

- Tên gói thầu: Mua sắm giá kê đa năng.

- Tên dự án: Mua sắm giá kê đa năng.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 19 tháng 5 năm 2015 đến trước 09 giờ, ngày 29 tháng 5 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: số 144/3, Đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 083.5534697; Fax: 083.5534695.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.500.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu năm trăm ngàn đồng).

- Địa chỉ nhận HSDT: số 144/3, Đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 083.5534697; Fax: 083.5534695.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, ngày 29 tháng 5 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 8.628.000 đồng (Bằng chữ: Tám triệu sáu trăm hai mươi tám ngàn đồng); Hình thức bảo đảm: bảo lãnh ngân hàng hoặc tiền mặt.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 10 giờ, ngày 29 tháng 5 năm 2015, tại số 144/3, Đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)