Mời thầu mua sắm lắp đặt Hệ thống sét lan truyền

Cục Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu Gói thầu: Mua sắm lắp đặt Hệ thống sét lan truyền trang bị cho các đơn vị thuộc Cục Thuế tỉnh Gia lai theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Sử dụng Nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Cục Thuế tỉnh Gia Lai, địa chỉ: 71B, Hùng Vương - thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Số điện thoại: 059.6286983; Fax: 059.3823823 và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ, ngày 31 tháng 10 năm 2014 đến trước 9 giờ, ngày 15 tháng 11 năm 2014 (trong giờ làm việc hành chính).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 25.000.000 VNĐ (bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng chẵn) bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng hợp pháp tại Việt Nam và phải được gửi đến Cục Thuế tỉnh Gia Lai chậm nhất trước 9 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 11 năm 2014.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 11 năm 2014 tại Cục Thuế tỉnh Gia Lai, địa chỉ: 71B, Hùng Vương - thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Cục Thuế tỉnh Gia Lai kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)