Mời thầu mua sắm màng PVC phục vụ bảo quản hàng hóa dự trữ quốc gia

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc mời thầu "Mua sắm màng PVC phục vụ bảo quản hàng hóa dự trữ quốc gia".

- Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc.

- Tên gói thầu: Mua sắm màng PVC phục vụ bảo quản hàng hóa dự trữ quốc gia.

- Tên dự án: Mua sắm màng PVC phục vụ bảo quản hàng hóa dự trữ quốc gia.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá: Từ ngày 27/02/2015 đến trước thời điểm đóng thầu 16h ngày 04/03/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng Kỹ thuật bảo quản - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc, số 19 Mạc Đăng Doanh - Dương Kinh - Hải Phòng.

+ Điện thoại: 0313.814.588; Fax: 0313.747179.

- Hạn cuối tiếp nhận báo giá: chậm nhất đến 16h ngày 04 tháng 03 năm 2015 tại văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc (Số 19 Mạc Đăng Doanh - Dương Kinh - Hải Phòng).

(eFinance)