Mời thầu mua sắm máy điều hòa nhiệt độ

Kho bạc Nhà nước Hải Phòng tổ chức chào hàng cạnh tranh (trong nước) gói thầu "Mua sắm máy điều hòa nhiệt độ".

- Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Hải Phòng.

- Tên gói thầu “Mua sắm máy điều hòa nhiệt độ trang bị cho Kho bạc Nhà nước Hải Phòng và một số đơn vị  trực thuộc KBNN Hải Phòng”.

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành tại Kho bạc Nhà nước Hải Phòng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh (trong nước).

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu (HSYC): Từ 8h00 ngày 13/8/2014 đến trước 10h00 ngày 19/8/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa Chỉ phát hành HSYC: Phòng Hành chính - Quản trị Kho bạc Nhà nước Hải Phòng. (Địa chỉ: Số 49 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng). Điện thoại: 031 3921870; Fax: 031 3921912.

- HSYC chào hàng cạnh tranh: 500.000 đồng/bộ.

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 10h00 ngày 19/8/2014, tại Phòng Hành chính - Quản trị Kho bạc Nhà nước Hải Phòng.

(eFinance)