Mời thầu mua sắm máy lạnh cho Kho bạc Nhà nước Bình Thuận

Kho bạc Nhà nước Bình Thuận sẽ tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu "Mua sắm máy lạnh cho Kho bạc Nhà nước Bình Thuận".

- Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Bình Thuận.

- Gói thầu: Mua sắm máy lạnh cho Kho bạc Nhà nước Bình Thuận.

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành và nguồn không thường xuyên KBNN cấp.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 08 giờ ngày 06/6/2014 đến trước 08 giờ ngày 12/6/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính Quản trị - Kho bạc Nhà nước Bình Thuận, số 24 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại: 062.3821659; Fax: 062.3822259.

- Hồ sơ yêu cầu được phát hành: Miễn phí.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 8h00 ngày 12/6/2014, tại Phòng Hành chính Quản trị - Kho bạc Nhà nước Bình Thuận; số 24 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

(eFinance)