Mời thầu mua sắm máy móc văn phòng

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Đại Nam mời thầu "Mua sắm máy móc văn phòng".

- Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Đại Nam.

- Tên chủ đầu tư: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa.

- Tên gói thầu: Mua sắm máy móc văn phòng cho Cục thuế tỉnh Khánh Hòa.

- Nguồn vốn: Nguồn mua sắm năm 2014.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian bán HSYC chào hàng (đơn giá 500.000 đồng/bộ): từ 09 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 10 năm 2014 đến trước từ 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 10 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ bán HSYC chào hàng: Phòng Tài vụ - Cục thuế tỉnh Khánh Hòa - Số 05 Pasteur - P.Xương Huân - TP.Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà .

Điện thoại: 058. 3824372; Fax: 058. 3821918.

- Hạn cuối tiếp nhận HSĐX: Chậm nhất là trước 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 10 năm 2014.

- Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

- Địa chỉ nhận HSĐX: Phòng Tài vụ - Cục thuế tỉnh Khánh Hòa - Số 05 Pasteur - P.Xương Huân - TP.Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà. Điện thoại: 058. 3824372; Fax: 058. 3821918.

- Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Đại Nam kính mời đại diện của các nhà thầu tới nộp HSĐX vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)