Mời thầu mua sắm máy phát điện, thiết bị văn phòng và điều hoà nhiệt độ

Cục Thuế tỉnh Điện Biên mời thầu "Mua sắm máy phát điện, thiết bị văn phòng và điều hoà nhiệt độ".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Điện Biên.

- Tên gói thầu: Mua sắm máy phát điện, thiết bị văn phòng và điều hoà nhiệt độ.

- Tên dự án: Cải tạo, xây mới chi Cục thuế huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Tổng cục Thuế.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian bán HSYC từ 8h00 ngày 4/5/2015 đến 8h00 ngày 11/5/2015.

- Địa điểm bán HSYC: Cục thuế tỉnh Điện Biên, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

- Điện thoại: 0230.3834.667.

- Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Địa chỉ nhận HSĐX: Cục thuế tỉnh Điện Biên, phường Mường Thanh, TP. ĐBP, tỉnh Điện Biên.

- Điện thoại: 0230.3834.667.

- Thời điểm đóng thầu: 8h00 ngày 11/5/2015.

HSĐX sẽ được mở công khai vào 8h10’ (giờ Việt Nam), ngày 11/5/2015 tại Cục Thuế tỉnh Điện Biên.

Giá trị bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). Bằng tiền mặt hoặc thư bảo đảm của Ngân hàng.

Cục Thuế tỉnh Điện Biên kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)