Mời thầu mua sắm máy tính để bàn

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (Bộ Tài chính) mời thầu "Mua sắm máy tính để bàn".

- Tên Bên mời thầu: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (Bộ Tài chính).

- Tên gói thầu: Mua sắm máy tính để bàn.

- Tên dự án: Mua sắm máy tính để bàn.

- Nguồn vốn: từ kế hoạch chi phí Công ty.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 09 giờ ngày 10 tháng 06 năm 2015 đến trước 09 giờ ngày 17 tháng 06 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành HSYC chào hàng: Chị Nguyễn Thị Diệu Linh Bộ phận Tin học - Văn phòng Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - 51 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Điện thoại: 04.39449304.

- Hạn cuối tiếp nhận HSĐX: chậm nhất là trước 09 giờ ngày 12 tháng 06 năm 2015 tại Bộ phận Tin học - Văn phòng Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - 51 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Điện thoại: 04.39449304.

(eFinance)