Mời thầu mua sắm rèm cửa

Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận mời thầu "Mua sắm rèm cửa".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận.

- Tên gói thầu: Mua sắm rèm cửa.

- Tên dự án: Mua sắm rèm cửa.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 8 giờ 00 phút ngày 17 tháng 7 năm 2015 đến trước 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành: Phòng HCQT-TV Cục Thuế Ninh Thuận, 51 đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 068.2210274; FAX: 068.3824961.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 8 giờ 30 phút, ngày 24. tháng 7 năm 2015 tại Phòng HCQT-TV Cục Thuế Ninh Thuận, 51 đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

(eFinance)